Vilkår & betingelser

GENEREL INFORMATION

Zento A/S, Hammerensgade 1, 2. 1267 København K, Danmark, med telefon +45 89875789 og virksomhedsregistreringsnummer DK43468561 (Zento), e-mailadresse info@Zento.app forhandler tilgang til betalingsløsninger.

Alle tjenester og ydelser som gensælges  via Zento A/S, etableres via partnere.

På intet tidspunkt i kundeforholdet vil Zento have adgang eller nogen form for kontrol over midlerne. Zento er en software- og integrationsudbyder, der bruger eksisterende licenserede udbydere i EU til at levere IT-faciliteter til kunder beliggende inden for EU.

Vores services indenfor EMI løsninger til online konti leveres via B4B Payments prepaid Mastercard® Deres T&C kan findes her: https://www.b4bpayments.com/prepaid/terms-and-conditions/


Disse generelle vilkår og betingelser (de generelle vilkår) gælder for levering af tjenesterne. De generelle vilkår skal behandles som aftalen om tjenesterne.

1. Tjenester

1.1. Zento tilbyder følgende tjenester via B4B Payments prepaid Mastercard®
: Online erhvervskonti; som inkluderer  indgående og udgående overførsler i forskellige valutaer, herunder SEPA- og SWIFT-betalinger; eWallet-tjenester, herunder indlæsning af eWallets gennem eksterne parter; betalinger med kort; kontantudtag via hæveautomat.

1.2. Ved at godkende disse vilkår og betingelser godkender klienten også reglerne for brug af betalingskort, der er gældende for ham/hende/dem.

 

2. Definitioner

2.1. Applikation betyder en mobilapplikation til kontostyring, installeret og brugt på mobile enheder.

2.3. Arbejdsdag betyder en dag, hvor Zento yder sine gensolgtetjenester, fastsat af Zento. Zento kan fastsætte forskellige arbejdsdage for forskellige tjenester.

2.4. Klient betyder en fysisk (personlig), virksomhed eller forhandler, der har registreret sig i Systemet, og som Zento yder tjenester til.

2.6. Forbruger betyder en fysisk person, der køber tjenester til personlig brug.

2.7. Elektroniske penge betyder penge krediteret/overført til og holdt på kontoen for at udføre betalingstjenester via Systemet.

2.8. Aftalen om det europæiske økonomiske samarbejdsområde betyder aftalen om det europæiske økonomiske samarbejdsområde, som trådte i kraft den 1. januar 1994.

2.9. EU-medlemsstat betyder en medlemsstat i Den Europæiske Union.

2.10. Betalingsoperation betyder en pengeoverførsel, betaling eller hævning, der er initieret af en betaler eller en betalingsmodtager.

2.11. Betalingsordre betyder en ordre fra Klienten til udførelse af betalingsoperationen.

2.12. Betalingstjeneste betyder: (i) udførelse af betalingstransaktioner, herunder overførsler af midler på en betalingskonto hos betalingstjenesteyderen for betalingstjenestebrugeren eller hos en anden betalingstjenesteyder: udførelse af direkte debiteringer, herunder enkeltstående direkte debiteringer, udførelse af betalingstransaktioner via et betalingskort eller en lignende enhed og/eller udførelse af kreditoverførsler, herunder faste ordrer; og/eller (ii) udstedelse af betalingsinstrumenter og/eller erhvervelse af betalingstransaktioner; og/eller (iii) pengeoverførsel; og/eller (iv) tjenester, der muliggør indbetaling af kontanter på en betalingskonto samt alle operationer, der kræves for at betjene en betalingskonto; og/eller (v) tjenester, der muliggør kontanthævninger fra en betalingskonto samt alle operationer, der kræves for at betjene en betalingskonto.

2.13. Betalingsinstrument betyder enhver betalingsinstrument, der tillader at tilknytte til kontoen og udføre betalingsoverførsler ved hjælp af dette betalingsinstrument.

2.14. Zento-konto betyder en konto, der åbnes i Systemet i Klientens navn og bruges til at opbevare midler og foretage betalingsoverførsler

2.15. Tjenester betyder en tjeneste til udstedelse og indløsning af elektroniske penge, betalingstjenester og andre tjenester, der leveres af Zento.

2.16. Online-konto betyder resultatet af registrering i computer- eller applikationssystemet, hvor personlige data om den registrerede Klient gemmes, et loginnavn tildeles, og Klientens rettigheder i Systemet defineres.

2.17. System betyder en softwareløsning på Zentos websted og applikation, der bruges til at levere Zentos tjenester.

2.18. Adgangskode (Adgangskoder) betyder enhver kode, som Klienten opretter i Systemet, eller som Zento giver Klienten til adgang til online-kontoen og/eller kontoen eller til initiering og administration af separate tjenester, der leveres af Zento, og/eller initiering, autorisation, implementering, bekræftelse og modtagelse af tjenester.

2.19. Part betyder Zento eller Klienten (fælleskaldt Parterne).

3. Registrering i Zento's system.

3.1. Klienten, der ønsker at begynde at bruge Systemet, skal gennemgå registreringsprocessen. Zento skal ombordstille Klienten fjernbetjent. Derudover er beskrivelsen af Klientens identifikationsprocedure angivet i Zentos regler om forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

3.2. Klienten er forpligtet til at sikre sikkerhed og fortrolighed af adgangskoden og den unikke identifikator, der gives til Klienten. Hvis adgangskoden bliver (eller muligvis bliver) kendt af tredjeparter, er Klienten forpligtet til straks at ændre adgangskoden og/eller den unikke identifikator.

3.3. Klienten er forpligtet til at sikre sikkerhed og fortrolighed af oplysningerne om hans/hendes/deres betalingsinstrument, herunder betalingskortnummer og Card Verification Value (CVV) kode.

3.4. Ved registrering i Systemet er Klienten forpligtet til at give korrekte og komplette data om sig selv under registreringsprocessen. Klienten er forpligtet til straks, dog senest 1 arbejdsdag, at informere Zento om enhver ændring af information og dokumenter, som Klienten har givet til Zento i løbet af registreringsprocessen, herunder men ikke begrænset til ændring af e-mail, telefon, oplysninger om repræsentanten osv.

3.5. Zento har ret til at anmode om yderligere oplysninger og/eller dokumenter fra Klienten i forbindelse med Klientens operationer og bede Klienten om at opdatere sådanne oplysninger regelmæssigt.

3.6. Hvis Klienten ikke giver de anmodede oplysninger og/eller dokumenter inden for de af Zento fastsatte frister, har Zento ret til at suspendere Klientens registreringsproces.

3.7. Efter at være ordentligt ombordført og have fået adgang til kontoen, er Klienten forpligtet til at aktivere den obligatoriske tofaktorsautentificering (2FA) sikkerhed. Hvis tofaktorsautentificeringen ikke aktiveres inden for 3 dage, har Zento ret til at suspendere kontoen, indtil tofaktorsautentificeringen (2FA) aktiveres.

3.8. Klienten kan indgå i juridiske relationer med Zento direkte og/eller gennem Klientens repræsentanter.

4.Betalingstjenester og regler for åbning af konto

4.1. Kontoen giver Klienten mulighed for at indsætte, overføre og opbevare penge på kontoen til overførsler, lokale og internationale pengeoverførsler, betaling af bidrag, modtage penge på kontoen, betale for varer og tjenesteydelser og udføre andre operationer, der direkte er relateret til pengeoverførsler.

4.2. Penge, der holdes på Klientens konto, anses for elektroniske penge, som Zento eller dets partnere udsteder, efter at Klienten overfører eller indsætter penge på hans/hendes/deres konto. Efter at Klienten har overført/indbetalt penge på hans/hendes/deres konto, og den regulerede partner har modtaget pengene, krediteres pengene til Klientens konto, og samtidig udstedes elektroniske penge til nominel værdi. De elektroniske penge krediteres og holdes på Klientens konto.

4.3. Den specifikke metode til at overføre/indbetale midler til kontoen vælges af Klienten i Online-kontoen ved at vælge "Indbetalingsinstruktioner", som indeholder instruktioner for at deponere penge for hver betalingsmetode.

4.4. Nominel værdi af elektroniske penge svarer til værdien af penge, der er indbetalt/overført til kontoen (efter fradrag af standardkommissionsgebyret, der er relevant for en bestemt betalingsmetode, hvis det er relevant).

4.5. Elektroniske penge, der holdes på kontoen, er ikke en indbetaling, og Zento betaler under ingen omstændigheder nogen rente for elektroniske penge, der holdes på Zento-kontoen, og giver ikke nogen anden fordel, der er forbundet med tidsperioden, hvor de elektroniske penge opbevares.

4.6. På anmodning fra Klienten skal elektroniske penge, der holdes på hans/hendes/deres konto, indløses til deres nominelle værdi når som helst, undtagen i tilfælde fastsat i de generelle vilkår.

4.7. Klienten sender anmodningen om indløsning af elektroniske penge ved at generere en betalingsordre for at overføre elektroniske penge fra hans/hendes/deres konto til enhver anden konto, som Klienten har specificeret, eller trække elektroniske penge fra hans/hendes/deres konto ved hjælp af andre metoder, som understøttes af Zento og angivet i Systemet. Zento har ret til at pålægge begrænsninger for indløsning af elektroniske penge.

4.8. Der vil ikke blive anvendt specifikke betingelser for tilbagekøb af elektroniske penge, der adskiller sig fra de standardbetingelser, der gælder for overførsler og andre betalingsoperationer, der udføres på kontoen. Det beløb af tilbagekøbt/transferrerede elektroniske penge, der skal overføres, vælges af klienten.

4.9. Der pålægges ingen ekstra gebyr for tilbagekøb af elektroniske penge. I tilfælde af tilbagekøb af elektroniske penge betaler klienten det almindelige provisiongebyr for en pengeoverførsel eller -udbetaling, der afhænger af den valgte metode til elektronisk pengeoverførsel/-udbetaling. Standard Zento provision gebyrer for pengeoverførsel/-udbetaling er gældende.

4.10. Hvis klienten opsiger de generelle vilkår og indgåede aftaler og anmoder om at lukke sin konto og slette sin online konto fra systemet, eller hvis Zento ophører med at levere tjenester, vil penge, der er holdt på klientens konto, blive overført til bankkontoen eller til kontoen i en anden elektronisk betalingssystem, som klienten har angivet. Zento har ret til først at fratrække midler, der tilhører Zento eller dens finansielle tjenesteydelsespartner (gebyrer for tjenester leveret af Zento og andre ubetalte beløb, herunder men ikke begrænset til bøder og erstatning forårsaget af Zento på grund af overtrædelse af de generelle vilkår eller andre forpligtelser begået af klienten, som er blevet pålagt af internationale betalingskortorganisationer, andre finansielle institutioner og / eller statsinstitutioner). I tilfælde af en tvist mellem Zento og klienten har Zentos finansielle tjenesteydelsespartner ret til at tilbageholde midler under tvist, indtil tvisten er løst.

4.11. Gebyrerne for særlige kategorier af klienter kan afvige fra standardgebyrerne. De nævnte kategorier af klienter bestemmes i Zentos politikker.

4.12. Zento forbeholder sig retten til ikke at åbne en konto og / eller lukke en konto uden at give en grund.

4.13. For at bruge betalingstjenester via Zento System skal klientens udstyr være i overensstemmelse med følgende mindstekrav til systemet:

4.13.1. Desktop: Minimum: Processor: Intel Core i3 eller bedre Hukommelse: 2 GB RAM

4.13.2. OS: Windows 7 / Linux opdateret distribution Browser: Firefox / Chrome / Edge

4.13.3. Mobile enheder: iOS 10 eller højere / Android 6.0 eller højere

5. Brug af kontoen

5.1.  Klienten kan administrere kontoen via internettet ved at logge ind på sin/hendes/deres Online-konto med sit/hendes/deres login-navn og adgangskode eller via ansøgningen.

5.2. Betalingsoverførsler fra klientens konto kan udføres:

5.2.1. til en anden bruger af systemet;

5.2.2. til danske, EU- og udenlandske bankkonti (undtagen banker i fremmede lande, til hvilke betalingsoverførsler er forbudt; Zento informerer klienten om sådanne lande i systemet);

5.2.3. til konti i andre elektroniske betalingssystemer, der er specificeret i systemet;

5.2.4. til andre debet- og kreditkort ved hjælp af kort til kort-betalingstjenester.

5.3. Midler kan overføres til kontoen i forskellige valutaer. Klienten vil blive vist valutakursen, der er gyldig på tidspunktet for konvertering, før han foretager en transaktion i en anden valuta inden for systemet. Valutakursen opdateres konstant på systemet.

5.3.1. For en betalingsordre i euro, som gives af klienten som betaler, og betalingsmodtagerens bankkonto holdes af en betalingstjenesteudbyder i en EU-medlemsstat eller i en anden stat, der er en kontraherende part til aftalen om det europæiske økonomiske samarbejdsområde, accepterer klienten, at Zento skal sikre, at betalingstjenesteudbyderens konto hos betalingsmodtageren krediteres med betalingsbeløbet senest 3 (tre) arbejdsdage fra tidspunktet for modtagelse af betalingsordren fra klienten.

5.3.2. For betalingsordrer, der gives af klienten til Zento, som vedrører leveringen af ​​nogen af ​​de førnævnte betalinger i euro, og betalingsmodtagerens konto holdes af en betalingstjenesteudbyder i en EU-medlemsstat eller i en anden stat, der er en kontraherende part til aftalen om det europæiske økonomiske samarbejdsområde, skal Zento sikre, at betalingstjenesteudbyderen hos betalingsmodtageren krediteres med betalingsbeløbet senest 3 (tre) arbejdsdage fra tidspunktet for modtagelse af betalingsordren fra klienten.

5.3.3. Hvis en betalingsordre gives af kunden som betaler i valutaen i en EU-medlemsstat, der ikke er euro, og modtagerens konto holdes af en betalingstjenesteudbyder i en EU-medlemsstat eller en anden stat, der er en aftalepart til Den Europæiske Økonomiske Samarbejdsaftale, accepterer kunden, at Zento skal sikre, at betalingstjenesteudbyderens konto for modtageren krediteres med betalingsbeløbet senest inden for 5 (fem) arbejdsdage fra modtagelsestidspunktet for betalingsordren fra kunden.

5.3.4. For betalingsordrer givet af kunden som betaler i en valuta anden end euro eller en valuta anden end valutaen i en EU-medlemsstat eller en anden stat, der er en aftalepart til Den Europæiske Økonomiske Samarbejdsaftale, accepterer kunden, at de ovennævnte tidsgrænser ikke finder anvendelse.

5.3.5. Derudover gælder tidsgrænserne ikke i tilfælde af, at eventuelle data, der kræves for at behandle transaktionen, som blev givet til Zento af kunden, er unøjagtige.

5.3.6. Hvis kunden er modtageren af en indgående betaling i en valuta anden end euro eller en valuta anden end valutaen i en EU-medlemsstat eller en anden stat, der er en aftalepart til Den Europæiske Økonomiske Samarbejdsaftale, accepterer kunden, at de ovennævnte tidsgrænser ikke finder anvendelse.

5.4. En bank eller en anden elektronisk pengeoverførselssystem kan opkræve gebyrer for at overføre penge fra/til kundens konto til kundens bankkonto, kort eller en betalingskonto i en anden elektronisk betalingssystem.

5.4.1. Zentos finansielle servicepartner kan opkræve yderligere gebyrer, hvis modtagne midler skal konverteres til en anden valuta, før de kan krediteres til kundens konto. Kunden vil blive informeret om yderligere gebyrer på forhånd.

5.5. Gebyrer for Zentos finansielle servicepartneres tjenester fratrækkes kundens konto. Hvis beløbet på kontoen er mindre end beløbet for betalingsoverførslen og prisen for Zentos service, vil betalingsoverførslen ikke blive udført.

5.6. Hvis klienten angiver forkerte oplysninger om modtageren, og betalingsordren udføres i henhold til de oplysninger, som klienten har angivet (f.eks. angiver klienten et forkert kontonummer), anses det for, at Zento har opfyldt sine forpligtelser korrekt, og at Zento ikke vil tilbagebetale det overførte beløb til klienten. Klienten skal direkte kontakte personen, der har modtaget overførslen, for at få pengene tilbage.

5.7. Klienten er forpligtet til at levere en betalingsordre til udførelse af betalingstransaktionen i overensstemmelse med instruktionerne specificeret i Systemet og gyldige på tidspunktet for overførslen.

5.8. Hvis betaleren sender en forkert betalingsordre eller angiver forkerte oplysninger for betalingsoverførslen, men betalingsoverførslen endnu ikke er blevet udført, kan klienten anmode om at rette betalingsordren.

5.9. Hvis Zentos finansielle servicepartner ikke kan kreditere de angivne midler i betalingsordren til modtageren på grund af fejl, som klienten har foretaget i betalingsordren, kan betalingsordren annulleres, og midlerne kan returneres til klienten, hvis det er teknisk muligt.

5.10. I alle tilfælde, hvor Zento modtager en betalingsordre, men midlerne ikke kan krediteres på grund af fejl i betalingsordren eller utilstrækkelige oplysninger, vil Zentos finansielle servicepartner tage alle mulige foranstaltninger for at spore betalingstransaktionen for at modtage nøjagtige oplysninger og udføre betalingsordren.

5.11. Klienten, der har bemærket, at der er blevet krediteret penge på hans/hendes/deres konto ved en fejltagelse eller på andre måder, der ikke har noget lovligt grundlag, er forpligtet til at underrette Zento om det straks, dog senest inden for 1 arbejdsdag efter at have bemærket de fejlagtigt krediterede penge. Klienten har ikke ret til at disponere over penge, der ikke tilhører ham/hende/dem. I sådanne tilfælde har Zento retten og klienten giver et uigenkaldeligt samtykke til at trække pengene tilbage fra hans/hendes/deres konto uden klientens ordre. Hvis beløbet på klientens konto er utilstrækkeligt til at debitere de fejlagtigt krediterede penge, forpligter klienten sig ubetinget til at tilbagebetale Zento pengene, der er krediteret ved en fejltagelse, inden for 3 (tre) arbejdsdage efter modtagelsen af ​​en sådan anmodning fra Zento.

5.12. Klienten har ret til at ændre grænserne for betalingsoverførsler for kontoen ved at fuldføre en yderligere bekræftelse af Online-kontoen i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i Systemet, og indstille andre grænser for overførsler ved at udføre en yderligere bekræftelse. Klienten kan fastsætte grænserne efter eget skøn, men Zento har ret til at begrænse størrelsen af ​​grænserne til enhver tid. Klienten kan kontrollere de anvendte grænser i Systemet. Klienten vil blive underrettet om grænsens ikrafttræden via e-mail og gennem Systemet.

5.13. Klienten kan kontrollere kontosaldoen og historikken ved at logge ind på Online-kontoen eller Applikationen. Klienten kan også finde oplysninger om alle opkrævede gebyrer og andre gebyrer trukket fra klientens konto i en valgt periode.

5.14. Klientens bekræftelser, ordrer, anmodninger, meddelelser og andre handlinger, der udføres via tredjepartswebsteder eller andre steder ved at logge ind på hans / hendes / deres / deres konto og identificere sig på denne måde, betragtes som indgåelse af en aftale.

5.15. Styring af kontoen via internettet:

5.15.1. For at udføre en betalingsoverførsel via internettet skal klienten udfylde en betalingsordre i Systemet og indsende den til udførelse og elektronisk bekræfte sin samtykke til at udføre betalingsordren i Systemet.

5.15.2. Indsendelse af betalingsordren i Systemet er en aftale fra klienten om at udføre betalingsoperationen og kan ikke annulleres (annullering af betalingsordren er kun mulig, indtil udførelsen af betalingsordren er startet - status for betalingsordren og muligheden for annullering er synlig på klientens Online-konto).

5.15.3. Hvis beløbet på klientens konto ikke er tilstrækkeligt til at udføre betalingsoverførslen, annulleres betalingsoverførslen. Klienten kan indsende betalingsordren igen, når beløbet på kontoen bliver tilstrækkeligt. Hvis beløbet på kontoen er utilstrækkeligt i en valuta, men der er tilstrækkeligt med penge i en anden valuta, udføres betalingsoverførslen ikke, indtil klienten konverterer den anden valuta til betalingsvalutaen (undtagen i tilfælde, hvor klienten har bestilt en automatisk valutaomvekslingsfunktion, eller overførslen er beregnet til at betale for varer eller tjenester via Systemet).

5.16. Når en betalingsordre sendes fra en Zento-konto til en anden Zento-konto, anses ordren for at være modtaget på den dag, den modtages. Hvis ordren modtages på en ikke-arbejdsdag, anses den for at være modtaget på den nærmeste arbejdsdag.

5.17. Hvis Zento modtager en betalingsordre udefra Systemet på en arbejdsdag, men uden for Zentos arbejdstider, anses ordren for at være modtaget på den nærmeste Zento-arbejdsdag.

5.18. Alle betalingsordrer, der modtages af Systemet, placeres i en prioriteret kø og udføres i rækkefølge, enten umiddelbart eller så snart forudgående betalingsordrer er afsluttet.

5.19. Zento har ret til at registrere og opbevare alle betalingsordrer og oplysninger om alle betalingsoperationer, der er udført af kunden eller i henhold til kundens betalingsordrer. Disse optegnelser kan fremlægges af Zento for kunden eller tredjeparter, der har ret til at modtage sådanne data i henhold til lovgivningen, som bevis for betalingsordrer og/eller udførte betalingsoperationer.

5.20. Betalingsordrer, der indsendes af kunden, skal overholde kravene til indsendelse og indhold, der er fastsat af lov eller af Zento. Betalingsordrer skal være klare, utvetydige, udførbare og indeholde kundens klart angivne vilje. Zento er ikke ansvarlig for fejl, uoverensstemmelser, gentagelser eller modsigelser i betalingsordrer, der er indsendt af kunden, herunder fejl i betalingsordredetaljerne. Hvis en betalingsordre ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger eller har mangler, kan Zento afvise at udføre ordren eller udføre den baseret på de angivne oplysninger i betalingsordren.

5.21. Zento har ret til at afvise at udføre en betalingsordre, hvis der er rimelig tvivl om, at betalingsordren er indsendt af kunden eller en autoriseret repræsentant, eller hvis betalingsordren eller de indsendte dokumenter ikke er lovlige. I sådanne tilfælde kan Zento kræve yderligere bekræftelse og/eller dokumenter fra kunden for at bekræfte den indsendte betalingsordre eller rettighederne for personer til at administrere midlerne, der holdes på kontoen. Zento påtager sig ikke ansvar for eventuelle tab, der måtte opstå som følge af afvisningen af at udføre en betalingsordre i sådanne tilfælde.

5.22. Inden Zento udfører den af kunden indsendte betalingsordre, har Zento ret til at kræve dokumentation fra kunden, der beviser den lovlige kilde til pengene i forbindelse med betalingsordren. Hvis kunden ikke indsender sådan dokumentation, har Zento ret til at nægte at udføre kundens betalingsordre.

5.23. Zento har ret til at inddrage tredjeparter til delvis eller fuld udførelse af kundens betalingsordre, hvis kundens interesser og/eller essensen af betalingsordren kræver det. Hvis essensen af kundens betalingsordre kræver, at betalingen sendes og udføres videre af en anden finansiel institution, men denne institution suspenderer betalingsordren, er Zento ikke ansvarlig for sådanne handlinger fra den finansielle institution, men forsøger at finde årsagerne til suspensionen af betalingsordren. Zento har ret til at suspendere og/eller afbryde udførelsen af kundens betalingsordre, hvis det er påkrævet ved lov eller i tilfælde, hvor det er nødvendigt af andre grunde, der er uden for Zentos kontrol.

5.24. Hvis Zento har afvist at udføre den af kunden indsendte betalingsordre, skal Zento straks informere kunden herom eller skabe de nødvendige betingelser for, at kunden kan blive bekendt med en sådan meddelelse, medmindre en sådan meddelelse er teknisk umulig eller forbudt ved lov.

5.25. Zento vil ikke acceptere og udføre betalingsordrer fra kunden til at udføre operationer på kundens konto, hvis midlerne på kontoen er beslaglagt, kundens ret til at administrere midlerne er juridisk begrænset på en anden måde, eller hvis operationer er suspenderet af gældende lovgivning.

5.26. Hvis penge, der er overført med betalingsordren, returneres af grunde, der er uden for Zentos kontrol (ukorrekte data i betalingsordren, modtagerens konto er lukket osv.), krediteres det returnerede beløb til kundens konto. Gebyrer betalt af betaleren for udførelse af betalingsordren refunderes ikke, og andre gebyrer i forbindelse med returnering af penge og som opkræves af Zento, kan trækkes fra kundens konto.

5.27. Zento har ret til at returnere enhver indgående transaktion til afsenderen, hvis den på nogen måde virker mistænkelig, og opkræve de relevante gebyrer fra klientens konto. Gebyrerne kan omfatte standardgebyrer for en bankoverførsel eller en SWIFT-bekræftelsesprocedure for at identificere afsenderens kontonummer og tildele de returnerede midler der. Gebyret kan være højere afhængigt af destinationen, valutaen og eventuel valutaveksling.

5.28. Klienten accepterer, at Zento vil overføre personlige oplysninger om klienten til personer, der direkte er involveret i udførelsen af betalingstransaktionen, såsom internationale betalingskortorganisationer, virksomheder, der behandler oplysninger om betalinger med betalingskort, modtagerens betalingstjenesteudbyder, operatøren af ​​betalingsystemet til udførelse af betalingstransaktionen, mellemled af klientens og modtagerens betalingstjenesteudbyder.

5.29. Hvis det er nødvendigt og/eller krævet af institutioner i andre stater, har Zento ret til at modtage yderligere oplysninger (f.eks. navn og efternavn/titel på betalingsmodtageren, en betalingskode), der kræves for den passende udførelse af betalingstransaktionen.

5.30. Ved udførelse af betalingstransaktioner, der er initieret af klienten, vil Zento overføre de oplysninger (herunder personlige oplysninger om klienten), som klienten har angivet i betalingstransaktionen, til betalingstjenesteudbyderen.

5.31. I tilfælde af klientens død (hvor klienten er en fysisk person), vil klientens konto blive lukket, og midlerne på kontoen vil blive overført til den konto, som arvingen har angivet. Handlingerne, der er angivet i denne klausul, vil blive gennemført i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i gældende lovgivning.

5.32. Zento vil opkræve alle relevante gebyrer i forbindelse med lukningen af ​​kontoen. Hvis ingen arving kræver restbeløbet på kontoen (dvs. det ikke er angivet, hvor midlerne skal overføres til) inden for 12 måneder, vil Zento også opkræve midlerne på kontoen med et dagligt gebyr på 0,15%.

5.33. Klienten accepterer, at Zento, når der ydes tjenester, kan bruge tjenester fra modparter (herunder men ikke begrænset til banker, elektroniske pengeinstitutter, betalingstjenesteudbydere og andre finansielle institutioner). Zento har ret til at tiltrække modparterne til at yde tjenester uden forudgående aftale med klienten.

5.34. Visse kunder kan være underlagt kravet om forudbetaling, hvilket giver Zento en bedre beskyttelse mod mulige risici og udgifter forbundet med bestemte konti. Zento underretter sådanne kunder om kravet, og forudbetalingen pålægges kun efter forudgående aftale med kunden.

5.34.1. Forudbetalingen opbevares i 45 kalenderdage efter, at kontoen er blevet lukket. Hvis der opstår yderligere udgifter forbundet med kontoen efter, at kontoen er blevet lukket, kan Zento opretholde forudbetalingen i længere tid end 45 kalenderdage. Zento har også ret til at opkræve opståede udgifter fra forudbetalingen. Hvis beløbet af forudbetalingen ikke er tilstrækkeligt, kan Zento kræve andre udgifter, der er opstået fra kundens aktivitet, i retten.

5.34.2. Zento kan frigive forudbetalingen, før kontoen er lukket.

5.34.3. Zento betaler ikke nogen renter på forudbetalingen.

6. Pricing

6.1. Priserne på ydelserne (Prisfastsættelsen) findes på https://zentopayments.dk/fees/ og betragtes som en del af disse generelle vilkår, medmindre anden pris er aftalt mellem parterne (parternes repræsentanter). Zento er berettiget til ensidigt at ændre Prisfastsættelsen og ændre beløbet, hyppigheden eller tidsrammen for betaling af eventuelle gebyrer og/eller afgifter i forbindelse med de leverede tjenester. Zento skal give klienten meddelelse om disse ændringer 5 (fem) arbejdsdage, før den nye/ændrede Prisfastsættelse træder i kraft, medmindre lovgivningen for en udbyder eller lokale love foreskriver en anden tidsramme.

6.2. Klienten bekræfter, at han/hun/de har omhyggeligt fået kendskab til Prisfastsættelsen og betalingsbetingelserne, som gælder for og er relevante for klienten.

6.3. Gebyrer, som skal betales af klienten, vil blive trukket fra kontoens saldo.

6.4. Alle gebyrer er ikke-refunderbare.

6.5. Alle gebyrer til Zento betales i EUR. Hvis der ikke er tilstrækkelige midler i EUR-valuta på kontoen, arrangerer Zento omveksling af det påkrævede beløb til EUR. Zento har ret til at omveksle penge til den nødvendige valuta ved at anvende valutakursen, der er offentliggjort inden for systemet. Hvis der er elektroniske penge på kontoen og også midler i en anden valuta end EUR, vil Zento omveksle elektroniske penge til fiat (EUR).

6.6. Klienten forpligter sig til at sørge for, at der er tilstrækkeligt med penge på sin konto til at betale/ trække alle de gebyrer, der skal betales til Zento. Hvis klienten ikke betaler Zento for leverede ydelser til tiden, skal klienten betale 0,2 procent af beløbet for hver dag, der er overskredet.

7. Forbudte handlinger

7.1. Det er forbudt for klienten at:

7.1.1. krænke Zentos rettigheder til varemærker, ophavsrettigheder, forretningshemmeligheder og andre immaterielle rettigheder;

7.1.2. give falske, vildledende eller ukorrekte oplysninger;

7.1.3. nægte at give de oplysninger, som Zento anmoder om;

7.1.4. overføre og/eller modtage penge, der er erhvervet på ulovlig vis;

7.1.5. nægte at samarbejde med Zento i undersøgelsen af overtrædelser;

7.1.6. sprede computervirusser og udføre andre handlinger, der kan forårsage systemfejl, skade eller ødelægge information, samt forårsage skade på systemer, udstyr eller information;

7.1.7. udføre andre bevidste handlinger, der kan forårsage systemfejl, skade eller ødelægge information, samt forårsage skade på systemer, udstyr, information eller tredjeparter;

7.1.8. organisere ulovligt spil, handel med våben, stoffer, receptpligtig medicin, steroider, pornoproduktion, ikke-godkendt lotteri, ulovlig handel med software eller andre produkter eller tjenester, der er forbudt ved lov;

7.1.9. yde finansielle tjenester uden forudgående samtykke fra Zento;

7.1.10. yde tjenester, der er forbudt ved loven eller er i konflikt med den offentlige orden og/eller god moral.

8. Kommunikation

8.1. Kunden bekræfter, at han/hun/de accepterer kommunikation fra Zento gennem Systemet. Kunden bekræfter, at kommunikation, der præsenteres gennem Systemet, anses for korrekt fremsendt. Det anses, at Kunden har modtaget meddelelse inden for 24 (fireogtyve) timer efter, at de er blevet offentliggjort på Systemet.

8.2. Al kommunikation mellem Kunden og Zento skal udføres på det sprog, som Kunden og Zento er blevet enige om.

8.3. Kunden forpligter sig også til at holde telefonnummer, e-mail-adresse og andre oplysninger, der er indsendt ved oprettelse af Zento-kontoen, opdateret og informere Zento om eventuelle ændringer senest inden for 5 arbejdsdage.

8.4. Kunden bekræfter også, at han/hun/de har adgang til internettet og accepterer, at Zento kan give klienter ikke-fortrolig og/eller ikke-personligt adresseret information ved at offentliggøre det på webstedet www.zentopayments.dk.

8.5. Zento er i stand til at ændre oplysningerne på deres websted når som helst. Zento har heller ikke nogen forpligtelser til at underrette kunder om sådanne ændringer.

8.6. På anmodning fra Kunden vil Zento give Kunden en kopi af aftalen (dvs. de generelle betingelser og anden dokumentation) på papir eller i et andet holdbart medie.

8.7. Det holdbare medium, som Zento leverer i henhold til punkt 8.6 i de generelle betingelser, skal opfylde følgende krav:

8.7.1. det holdbare medium skal være personligt adresseret til Kunden;

8.7.2. de tekniske egenskaber ved det holdbare medium skal tillade Kunden at opbevare det og have adgang til det i en passende periode til formålet med informationsoffentliggørelsen;

8.7.3. de tekniske egenskaber ved det holdbare medium skal tillade Kunden at gengive informationen, der er gemt i det holdbare medium, uændret.

9. Klientoplysninger

9.1. Zento tillægger stor betydning for fortroligheden omkring nuværende og tidligere klienter og vedtager strenge regler for fortrolighed i overensstemmelse med gældende love. Vi gør alt, hvad der er rimeligt for at beskytte alle oplysninger, der er i vores besiddelse om klienter. Vi videregiver ikke oplysninger om klienter til nogen, medmindre det er autoriseret af klienten eller krævet ved lov.

9.2. Zento kan optage og/eller overvåge telefoniske samtaler mellem klienter og personale med henblik på at forbedre kvaliteten af vores ydelser og/eller til verifikation eller træningsformål.

9.3. Zento kan ikke garantere, at information sendt over internettet via Zentos hjemmeside er helt sikker. Klienter giver information på eget ansvar.

9.4. Zento opbevarer personlige oplysninger om klienten og historikken af transaktioner, som krævet ved lov. Lukning af en Zento-konto resulterer ikke i annullering af sådanne data, medmindre klienten anmoder om sådan annullering for at forfølge sine/hendes/deres juridiske rettigheder.

10. Ændringer. Opsigelse af aftalen.

10.1. Disse Generelle Vilkår kan ændres til enhver tid for at:

10.1.1. afspejle nye forretningsmæssige, juridiske krav og andre udviklinger, der påvirker Zento;

10.1.2. gøre de Generelle Vilkår mere klare for Klienterne og om nødvendigt rette eventuelle fejl;

10.1.3. sikre rimelige og konkurrencedygtige forretningsoperationer;

10.1.4. repræsentere ændringer i markedsvilkår, bankpraksis eller omkostninger ved tjenester.

10.2. Zento skal underrette Klienten om enhver ændring af Generelle Vilkår gennem Systemet senest 60 (tres) arbejdsdage før den tilsigtede ændring. Information om de tilsigtede ændringer vil også blive annonceret på Zentos hjemmeside og applikation.

10.3. Hvis Klienten ikke accepterer ændringerne eller supplerende aftaler, har han/hun ret til at ophæve indgåede aftaler ved at give skriftlig opsigelsesmeddelelse til Zento senest 3 (tre) arbejdsdage før den tilsigtede ophævelsesdato ved at sende anmodningen gennem Zentos System.

10.4. Meddelelsesperioden finder ikke anvendelse og meddelelse skal ikke gives, når:

10.4.1. Generelle Vilkår blev ændret på grund af ændringer i love;

10.4.2. omkostningerne ved Tjenesterne er reduceret;

10.4.3. Generelle Vilkår er ændret på en måde, der sætter Klienten i en mere fordelagtig position.

10.4.4. Klienten accepterer at gennemgå Generelle Vilkår med jævne mellemrum for at være opmærksom på sådanne ændringer, og fortsat adgang eller brug af Zentos Systemer vil ske under Klientens accept af de ændrede Generelle Vilkår.

10.5. Klienten har ret til at opsige relationer, herunder indgåede aftaler med Zento, med en forudgående varsel på 30 (tredive) dage.

10.6. Zento kan øjeblikkeligt opsige relationer med Klienten, herunder alle indgåede aftaler, og/eller ydelse af tjenester i følgende tilfælde:

10.6.1. Klienten undlader at betale et hvilket som helst forfaldent beløb;

10.6.2. Klienten overtræder (eller sandsynligvis overtræder) enhver relevant landsret og/eller regulering;

10.6.3. Klienten overtræder repræsentationer og garantier, der er givet;

10.6.4. Bestemt adfærd fra klienten og/eller specifikke omstændigheder, som er specificeret i andre interne regler i Zento som grunde til at afslutte relationen;

10.6.5. Zento mener, at klienten ikke længere opfylder Zento klientprofil.

10.7. Zento har ret til at afslutte relationer, herunder indgåede aftaler (uden nogen grund) med klienten med en forudgående varsel på 60 (tres) dage.

10.8. Aftalen om levering af tjenester er indgået for en ubegrænset periode.

oncluded for the unlimited period of time.

11. Suspendering af services

11.1. Zento har ret til at anvende en eller flere af følgende foranstaltninger efter eget skøn og uden forudgående advarsel:

11.1.1. suspendering af udførelsen af Services;

11.1.2. begrænsning af klientens adgang til kontoen og/eller onlinekontoen;

11.1.3. afvisning af at levere Services.

11.2. Foranstaltninger angivet i punkt 11.1 i de Generelle Vilkår kan anvendes i følgende tilfælde:

11.2.1. hvis klienten overtræder de Generelle Vilkår og/eller der opstår mistanke om, at klienten har overtrådt de Generelle Vilkår;

11.2.2. klientens handlinger kan skade Zentos omdømme eller forårsage tab,

11.2.3. den leverede betalingsinstruktion er ufuldstændig og/eller ukorrekt;

11.2.4. omstændigheder uden for Zentos kontrol er opstået;

11.2.5. Zento er opmærksom på klientens død, manglende retlige evne, konkurs eller insolvens;

11.2.6. Zento bliver opmærksom på en tvist om driften af klientens konto eller klientens ejerskab af midler på kontoen eller at en tredjepart har krævet en interesse i klientens konto;

11.2.7. Zento bliver opmærksom på, at klienten eller relaterede tredjeparter opfører sig på en ukorrekt måde over for Zentos embedsmænd (f.eks. på en skræmmende, truende eller aggressiv måde);

11.2.8. Zento har grund til at tro, at klienten eller relaterede tredjepersoner har brugt eller stadig bruger forretningskonti, mens kompetencen hos den person, der repræsenterer en bestemt juridisk enhed, rejser tvivl;

11.2.9. Zento har grund til at tro, at klienten eller relaterede tredjepersoner leverer eller yder finansielle tjenester uden forudgående samtykke fra Zento;

11.2.10. Zento har grund til at tro, at klienten eller betalinger ind eller ud af hans/hendes konto er omfattet af et internationalt sanktionsregime for betalinger;

11.2.11. Zento har grund til at tro, at klienten eller relaterede tredjepersoner har brugt eller stadig bruger kontoen ulovligt eller svigagtigt;

11.2.12. klienten undlader at give Zento de oplysninger og/eller dokumentation, der kræves i henhold til disse Generelle Vilkår for at muliggøre leveringen af tjenesterne, enten når det kræves eller i en form, der er acceptabel for Zento;

11.2.13. Klientens konto er aldrig blevet brugt, eller den er ikke blevet brugt i en længere periode;

11.2.15. Zento har grund til at tro, at der er et juridisk krav om at afslutte relationer med Klienten, eller en domstol eller anden myndighed kræver suspendering eller begrænsning af kontoens drift eller ydelsen af andre tjenester;

11.3. Zento skal informere Klienten om de trufne foranstaltninger, der er angivet i Klausul 11.1, øjeblikkeligt og også om muligheden for at returnere penge, der tilhører Klienten, inden for 1 (en) arbejdsdag før de trufne foranstaltninger, der er angivet i Klausul 11.1, undtagen i tilfælde hvor videregivelse af sådanne oplysninger ville svække sikkerhedsforanstaltningerne eller er forbudt ved lov.

11.4. Hvis Zento med rimelighed mistænker, at nogen har hacket systemet og/eller kontoen og/eller online-kontoen, og/eller Zento mistænker, at der er en mulig overtrædelse af kravene i henhold til de gældende love, har Zento ret til straks at suspendere ydelsen af visse eller alle tjenester til Klienten uden forudgående varsel.

11.5. Hvis Zento med rimelighed mistænker eller opdager ulovligt køb eller uautoriseret brug af betalingsinstrumenter, også om kendsgerninger eller mistanker om, at personaliserede sikkerhedsfunktioner i betalingsinstrumentet er blevet kendt eller kan bruges af tredjeparter, eller Zento har rimelig mistanke om, at midler på kontoen og/eller betalingsinstrumentet kan blive brugt ulovligt af tredjeparter, kan Zento straks suspendere alle transaktioner med betalingsinstrumentet.

11.6. Suspension og/eller afslutning af tjenester fritager ikke Klienten fra at udføre alle forpligtelser over for Zento, der er opstået indtil afslutningen.

11.7. Når aftaler mellem Klienten og Zento er ophørt, skal Klienten vælge en metode til indløsning af sine elektroniske penge. Klienten forpligter sig til at udføre alle nødvendige handlinger for at indløse de elektroniske penge. Hvis Klienten ikke vælger en metode til indløsning af sine elektroniske penge og/eller ikke udfører nødvendige handlinger for at indløse sine elektroniske penge, kan Zento indløse Klientens elektroniske penge ved hjælp af den tilgængelige indløsningsmetode på tidspunktet for indløsning.

11.8. Zento kan suspendere kundens adgang til tjenester uden forudgående varsel, hvis gyldigheden af kundens repræsentants godkendelse er udløbet eller hans/hendes/deres godkendelse er blevet annulleret, og Zento ikke blev informeret om fornyelse af godkendelsen.

12. Ansvar for parterne

12.1. Hver part er ansvarlig for alle bøder, forfejdelser og andre tab, som den anden part pådrager sig på grund af overtrædelse af de generelle vilkår, andre interne regler og/eller aftaler indgået af den skyldige part. Den skyldige part forpligter sig til at kompensere den berørte part for direkte skade, som er pådraget som følge af sådanne ansvar. I alle tilfælde er Zentos ansvar begrænset af følgende bestemmelser:

12.1.1. Zento er kun ansvarlig for direkte skader forårsaget af direkte og essentiel overtrædelse af de generelle vilkår begået af Zento og kun for skader, som kunne forudses af Zento på tidspunktet for overtrædelsen af de generelle vilkår, andre interne regler og/eller aftaler indgået;

12.1.2. I alle tilfælde er Zento ikke ansvarlig for ikke modtaget fortjeneste og indtægt af kunden, tab af kundens omdømme, tab eller fiasko i kundens virksomhed og indirekte skader;

12.1.3. Begrænsninger af Zentos ansvar finder ikke anvendelse, hvis sådanne begrænsninger er forbudt ved lov.

12.2. Kunden forpligter sig til at holde Zento og dens partnere, der er engageret i leveringen af tjenester, skadesløs for ethvert krav, omkostninger eller udgifter (herunder juridiske omkostninger og bøder), som Zento pådrager sig eller lider som følge af overtrædelse af de generelle vilkår og/eller overtrædelse af enhver gældende lov og/eller bestemmelse. Kunden vil blive informeret om den samlede mængde af krav, omkostninger eller udgifter, der er pådraget af Zento i forhold til de nævnte begivenheder.

12.3. Zento garanterer ikke uafbrudt Systemdrift, fordi Systemdrift kan påvirkes (forstyrres) af mange faktorer, der er uden for Zentos kontrol. Zento vil gøre alt for at sikre så flydende en Systemdrift som muligt, men Zento er ikke ansvarlig for konsekvenserne af Systemdriftforstyrrelser, hvis sådanne forstyrrelser ikke skyldes Zentos fejl.

12.4. Tilfælde, hvor Zento midlertidigt begrænser adgangen til Systemet, men ikke længere end 24 (fireogtyve) timer, på grund af Systemreparation, udviklingsarbejder og andre lignende tilfælde, og hvis Zento informerer Klienten om sådanne tilfælde mindst 2 (to) arbejdsdage i forvejen, skal ikke betragtes som Systemdriftforstyrrelser.

12.5. Zento er ikke ansvarlig for:

12.5.1. hævning og overførsel af penge fra kontoen og for andre betalingstransaktioner med midler, der holdes på Klientens konto, hvis Klienten ikke har beskyttet sine adgangskoder og/eller andre identifikationsinstrumenter, og som et resultat heraf er disse blevet kendt af andre personer, og også for ulovlige handlinger og transaktioner foretaget af tredjepersoner ved brug af forfalskede og/eller ulovligt opnåede dokumenter eller data;

12.5.2. fejl og forsinkelser eller udeblevne transaktioner foretaget af banker, faktureringssystemer og andre tredjeparter;

12.5.3. konsekvenser, der opstår på grund af forstyrrelser i opfyldelsen af ​​enhver Zento-forpligtelse forårsaget af en tredjepart, der er uden for Zentos kontrol;

12.5.4. konsekvenser, der opstår efter Zento lovligt har opsagt de Generelle Vilkår, andre interne regler og indgåede aftaler, eller begrænset adgangen til dem, også efter rimelig begrænsning/ophør af levering af en del af tjenesterne;

12.5.5. ethvert tab eller besvær, der skyldes, at Klienten ikke holder de oplysninger, der kræves i henhold til de Generelle Vilkår, opdateret;

12.5.6. varer og tjenester købt ved brug af kontoen, og også for den anden part, der modtager betalinger fra kontoen, der ikke overholder vilkårene i nogen aftale.

12.5.7. for at undlade at opfylde sine egne kontraktlige forpligtelser og for skader, i tilfælde hvor dette skyldes, at Zento opfylder pligter fastsat af loven;

12.5.8. for enhver afbrydelse af ydelsen af ​​tjenester;

12.5.9. for pengeudtag og -overførsler fra kontoen og for andre operationer med penge på kontoen, hvis klienten ikke har beskyttet sin adgangskode og den er blevet kendt af andre personer;

12.5.10. for bankernes, betalingssystemernes og andre tredjeparters handlinger, som er uden for Zentos kontrol;

12.5.11. for omstændigheder, hvor Zento suspenderer og/eller ophæver tjenester i henhold til tvangslovgivningen;

12.5.12. tab afholdt på grund af uautoriserede betalingsoperationer, hvis klienten har lidt tabet ved at handle uærligt, på grund af grov uagtsomhed, ved ikke at udføre pligter i henhold til de generelle betingelser eller ved ikke at aktivere To Factor Identification rettidigt;

12.5.13. for enhver indirekte eller følgeskade, herunder men ikke begrænset til tab af profit, tab af omdømme.

12.6. Klienten er fuldt ansvarlig for korrektheden af de data, ordrer og dokumenter, der er indsendt til Zento.

12.7. Hvis klienten er en forbruger, og benægter at have autoriseret en betalingsoperation, som er autoriseret, eller hævder, at betalingsoperationen er udført forkert, er Zento forpligtet til at bevise, at ægtheden af ​​betalingsoperationen er bekræftet, at den er registreret korrekt og registreret i regnskaberne, og at den ikke er påvirket af nogen tekniske eller andre problemer.

12.8. Hvis klienten er en forbruger, bærer klienten alle tab, der er opstået på grund af uautoriserede betalingsoperationer for et beløb op til 50 (halvtreds) euro, hvis disse tab er pådraget på grund af: brug af et mistet eller stjålet betalingsinstrument; ulovlig erhvervelse af et betalingsinstrument.

12.9. Klienten bærer eventuelle tab, der opstår som følge af uautoriserede betalingsoperationer, hvis klienten lider tabet som følge af at handle uærligt eller på grund af hans/hendes/deres grove uagtsomhed eller bevidst ikke at opfylde en eller flere af de pligter, der er angivet nedenfor:

12.9.1. at overholde reglerne for udstedelse og brug af betalingsinstrumentet, som er fastsat i de generelle betingelser og instruktionerne fra Zento, der regulerer udstedelsen af betalingsinstrumentet;

12.9.2. Hvis klienten opdager tab, tyveri, ulovlig erhvervelse eller uautoriseret brug af betalingsinstrumentet, om faktiske forhold eller mistanke om, at personlige sikkerhedsfunktioner på deres betalingsinstrumenter er blevet kendt eller kan bruges af tredjeparter, skal klienten straks underrette Zento eller den person angivet af Zento via e-mail, telefonopkald eller meddelelse sendt via chat i Zento's mobil- eller desktop-applikation;

12.9.3. at træffe alle mulige foranstaltninger til beskyttelse af personlige sikkerhedsfunktioner på betalingsinstrumentet efter at betalingsinstrumentet er udstedt.

12.9.4. hvis klienten ikke udfører de handlinger, der kræves i henhold til Zento's politikker på grund af ændring af adgangskode, herunder men ikke begrænset til at sende en skriftlig anmodning om ændring af adgangskode via klientens verificerede e-mail eller Zento-system og give en kopi af klientens identitetsbevis (pas, ID-kort).

12.10. Hvis klienten eller hans/hendes handlinger resulterer i, at Zento lider tab, bøder eller juridiske omkostninger, har Zento ret til at debitere midler fra klientens konto(er). Hvis disse midler ikke er tilstrækkelige til at dække sådanne tab, bøder og udgifter til juridiske forhold, kan Zento søge hjælp hos domstolen.

12.11. Efter at klienten har indsendt en meddelelse med anmodning om at blokere betalingsinstrumentet, skal Zento bære de efterfølgende tab for klienten, der skyldes det mistede, stjålne eller ulovligt erhvervede betalingsinstrument, undtagen i tilfælde hvor klienten ikke har handlet i god tro.

12.12. Hvis Zento ikke skaber betingelser for at underrette om et mistet, stjålet eller ulovligt erhvervet betalingsinstrument øjeblikkeligt, skal Zento bære de tab, der er lidt på grund af uautoriseret brug af betalingsinstrumentet, undtagen i tilfælde hvor klienten ikke har handlet i god tro.

12.13. Disse bestemmelser i de generelle vilkår, som er beregnet til forbrugerne, finder ikke anvendelse på klienter, der ikke er forbrugere, og som handler under de generelle vilkår og andre interne regler med henblik på deres forretningsmæssige, kommercielle eller professionelle aktiviteter.

12.14. Klienten skal kontrollere oplysninger om betalingstransaktioner, der er udført på kontoen mindst en gang om måneden og informere Zento om ikke-autoriserede eller ukorrekt udførte betalingstransaktioner og også om eventuelle andre fejl, uoverensstemmelser eller unøjagtigheder i erklæringen. Underretningen skal indsendes senest 60 (tres) kalenderdage efter dagen, hvor Zento ifølge Klienten har udført den ikke-autoriserede betalingstransaktion eller har udført betalingstransaktionen ukorrekt. Hvis Klienten er en Forbruger, skal han/hun/ de underrette Zento om en ikke-autoriseret eller ukorrekt udført betalingstransaktion i en valuta fra en medlemsstat i Den Europæiske Union til medlemsstaten i Den Europæiske Union skriftligt senest 13 (tretten) måneder efter dagen for debitering af penge fra betalingskontoen. Hvis Klienten ikke indsender de angivne underretninger inden for den angivne tidsperiode, anses det for, at Klienten ubetinget har accepteret betalingstransaktionerne, der er udført på kontoen. Klienten skal øjeblikkeligt underrette Zento om enhver information om ulovlige logins til kontoen eller andre ulovlige handlinger, der er relateret til kontoen og træffe alle rimelige foranstaltninger, som Zento angiver, for at hjælpe med at undersøge de ulovlige handlinger.

12.15. Parten er fritaget for ansvar for manglende overholdelse af de Generelle Betingelser og/eller andre interne regler og/eller aftaler, der er indgået, hvis Parten kan bevise, at forpligtelserne ikke er blevet udført på grund af force majeure-omstændigheder, der er bevist i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat ved lov. Klienten skal skriftligt underrette Zento om force majeure inden for 10 (ti) kalenderdage efter dagen for indtræden af ​​sådanne omstændigheder.

12.16. Klienten er alene og fuldt ansvarlig for betaling af skatter (eller nogen statsafgifter) i Klientens skatteresidensland. Klienten er alene ansvarlig for registrering/erklæring af Klientens konti i overensstemmelse med lovgivningsakterne i Klientens bopælsland.

13. Afsluttende bestemmelser

13.1. Generelle vilkår skal styres og fortolkes i overensstemmelse med lovene i Danmark.

13.2. Hvis en del af disse Generelle vilkår er ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndhæves, vil andre vilkår og betingelser fortsat være gyldige og bindende for Parterne.

13.3. Enhver indbetalt garantiordning finder ikke anvendelse på konti åbnet i Zento. Zento sørger dog for, at klienternes midler holdes på en adskilt bankkonto åbnet til fordel for klienter af Zento, og den vil ikke blive brugt til at holde midler fra Zento eller andre parter, der ikke betragtes som brugere af de tjenester, som tilbydes af Zento.

13.4. Hvis klienten ikke er tilfreds med de finansielle tjenester, der tilbydes af Zento´s partnere, har klienten ret til at indgive en officiel klage til Zento. Reglerne om indgivelse af sådan klage, betingelser for klageafgørelse, klientens rettigheder og andre relaterede bestemmelser er angivet i Regler for undersøgelse af klager til Zento.

Forbudte aktiviteter og sortlistede lande

Forbudte aktiviteter

 1. Produktion eller handel med enhver vare eller aktivitet, der anses for ulovlig i værtslandets love eller reguleringer eller internationale konventioner og aftaler, herunder uden begrænsning værtslandets krav i forhold til miljø, sundhed og sikkerhed og arbejdsforhold;

 2. Produktion eller handel med våben og ammunition;

 3. Produktion, handel, opbevaring eller transport af betydelige mængder farlige kemikalier eller kommerciel brug af farlige kemikalier;

 4. Produktion eller handel med tobak;

 5. Handel med vilde dyr eller vilde dyreprodukter, der reguleres under CITES;

 6. Produktion eller handel med radioaktive materialer;

 7. Kommercielle skovhugstoperationer eller køb af skovhugstudstyr til brug i primær tropisk fugtig skov;

 8. Produktion eller handel med lægemidler, der er omfattet af internationale faser ud eller forbud;

 9. Produktion eller handel med pesticider/herbicider, der er omfattet af internationale faser ud eller forbud;

 10. Drift netfiskeri i det marine miljø ved brug af net med en længde på over 2,5 km;

 11. Produktion eller aktiviteter, der involverer skadelige eller udnyttende former for tvangsarbejde/skadeligt børnearbejde;

 12. Produktion eller handel med ozonnedbrydende stoffer omfattet af international udfasning;

 13. Produktion eller handel med træ eller andre skovprodukter fra uforvaltede skove;

 14. Valutavekslere;

 15. Enhver virksomhed relateret til pornografi eller prostitution;

 16. Stenbrud, minedrift eller forarbejdning af metal eller kul;

 17. Givning eller modtagelse af gaver, der kunne tolkes som at have til hensigt at påvirke forretningsbeslutninger;

 18. Misbrug af fortrolige eller materiale, ikke-offentlige oplysninger;

 19. Handel med dyrepels, knogler og elfenben;

 20. Diamanthandel uden Kimberley-certificering;

 21. Uanstændigt og obscønt materiale, herunder børnepornografi;

 22. Kulturobjekter som skulpturer, statuer, antikviteter, samlerobjekter, arkæologiske genstande især fra Iraks Republik;

 23. Handel med fyrværkeri, sprængstoffer og atomvåben;

 24. Narkotikasmugling inklusive kemikalier brugt til fremstilling af syntetisk narkotika eller stoffer;

 25. Handel med derivater/options/hedging;

 26. Donationer/velgørenhed;

 27. Ikke-licensieret offline gambling/betting/casino/horse racing/bingo/sportsbetting;

 28. Ikke-licensieret online casino/online poker/online gambling/online betting/præmieudtræk/gavekort/enhverne

 29. Bærerselskaber og obligationer;

 30. Juveler, ædelstens- og ædelmetallforhandlere;

 31. Kontantpoolstruktur;

 32. Ikke-licensieret Forex/binære optioner.

 

Denne liste over forbudte lande og aktiviteter er en integreret del af begrænsningerne for klientforhold med Zentopayments A/S i forhold til forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Sortlistede jurisdiktioner

Liste over alle sortlistede jurisdiktioner

Liste over alle sortlistede jurisdiktioner

Afghanistan
American Samoa
Angola
Anguilla
Bangladesh
Barbados
Benin
Bolivia
Botswana
British Indian Ocean Territory
Brunei
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroun
Cape Verde
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Christmas Island
Cocos (Keeling) Island
Comoros
Congo
Congo (Democratic republic of)
Crimea
Cuba
Djibouti
Dominica
Equatorial Guinea
Eritrea
Ethiopia
Federal Republic of Somalia
Fiji
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Ghana
Guam
Guinea
Guinea Bissau
Guyana
Haiti
Heard & Mcdonalds Islands
Honduras
Iran
Iraq
Ivory Coast
Jamaica
Kiribati
Kosovo
Kyrgyzstan
Laos
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Mauritania
Mauritius
Micronesia
Mongolia
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
New Caledonia
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
North Korea (Republic of)
Northern Mariana Islands
Pakistan
Palau
Palestinian Territory, occupied
Panama
Papua New Guinea
Pitcairn
Rwanda
S. Georgia & S. Sandwich Isl
Saint Barthelemy
Samoa
Sao Tome and Principe
Senegal
Sierra Leone
South Sudan
Sri Lanka
St Pierre et Miquelon
St. Helena
Sudan
Svalbard and Jan Mayen
Swaziland
Syria
Tajikistan
Tanzania
Timor-Leste
Togo
Tokelau island
Tonga
Trinidad and Tobago
Turkmenistan
Turks & Caicos Islands
Tuvalu
Uganda
Us Minor Outlying Islands
Us Virgin Islands
Vanuatu
Vatican City State
Venezuela
Wallis and Futuna
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe